1300 North Main Street Logan UT 84341 |  Ph: (435) 753-5400